Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden van Group Vrebos

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, in de betekenis gebruikt zoals gedefinieerd in artikel 1.
VREBOS, GROUP VREBOS of VREBOS SYSTEMS (hierna allen VREBOS): de gebruiker van de algemene voorwaarden
Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.
Consument: elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsdoelmatige doeleinden handelt.
Klant: de Onderneming of de Consument

1.2. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen VREBOS en de onderneming enerzijds en VREBOS en de consument anderzijds, behalve die bepalingen waar expliciet in de titel wordt vermeld dat deze enkel van toepassing zijn op de overeenkomsten tussen VREBOS en de onderneming of VREBOS en de consument. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst inzake de verkoop en de aanneming van werken, tenzij de partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk van afwijken door middel van bijzondere voorwaarden. Bij een eventuele onverenigbaarheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden primeren.

1.3. Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens deze algemene voorwaarden aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voorkomend geval zullen Partijen besprekingen met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis.

1.4. Deze algemene voorwaarden vervangen alle vroegere brieven, verklaringen, waarborgen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst en/of algemene voorwaarden van de Klant. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden worden geacht door onze Klanten te worden aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op deze algemene voorwaarden. De Klant doet afstand van het recht zich op zijn bijzondere of algemene voorwaarden te beroepen, zelfs wanneer deze voorwaarden bij latere overeenkomsten hierin voorzien of de toepassing ervan eisen.

1.5. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst/algemene voorwaarden verklaren de Partijen domicilie te kiezen op de respectievelijke adressen opgenomen in de aanhef.

Artikel 2. Offertes

2.1. Al onze offertes zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen. Onze offertes zijn slechts bindend indien de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bovendien kunnen de partijen niet aan de offerte worden gehouden indien de andere partij er redelijkerwijze mocht van uitgaan dat de offerte of een deel van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Het toelaten dat VREBOS een opdracht aanvat, geldt als voldoende bewijs van de bestelling ervan door de Klant, als aanvaarding van de voorwaarden en als toestemming om de desbetreffende diensten/aanneming te factureren. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft op het moment van aanvaarding niet meer beschikbaar is.

2.2. Offertes voor de aanneming van werken zijn steeds opgesteld op basis van de door de Klant aan VREBOS verstrekte gegevens. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VREBOS verstrekte gegevens waarop VREBOS zijn aanbieding baseert. De Klant besteedt steeds de uiterste zorg om de eisen waaraan de prestatie van de goederen dienen te voldoen, juist en volledig te beschrijven. De Klant erkent dat VREBOS geen kennis heeft omtrent specifieke eisen op het vlak van EPB, ventilatie, inbraakpreventie, domotica, akoestiek, onderhoudsvoorschriften, premies, veiligheid en ongevallenpreventie, zodat VREBOS hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Zonder voorafgaande inzage van de plannen en/of opmetingen ter plaatse worden de door VREBOS verstrekte prijzen slechts gegeven onder voorbehoud en zijn deze vatbaar voor aanpassing.

2.3. Een bestelling gedaan door de Onderneming verbindt deze onmiddellijk, doch verbindt VREBOS slechts na ontvangst van het overeengekomen voorschot.

Artikel 3. Prijs

3.1. De prijs van de aanneming van werken zal, tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen, bepaald worden op basis van bepalingen in de bestelbon doch met mogelijkheid tot herziening na de tegensprekelijke opmeting van de werken in functie van de eventuele noodzakelijke aanpassingen van de maten en/of plaatsingswijzen.

3.2. De Klant verwittigt VREBOS schriftelijk wanneer de opmeting kan plaatsvinden. VREBOS is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de levering of werken zolang de opmeting nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Wanneer in afwijking van het principe dat VREBOS steeds de werkelijke opmeting verricht, de Klant zelf de productiematen doorgeeft en/of specifieke maten overeenkomt, dan is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor de doorgegeven maten en wordt VREBOS ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
Indien tijdens de opmeting de dagmaat niet eenduidig kan worden bepaald, vb. omdat de bestaande situatie niet definitief is (blauwe steen niet aanwezig, metselwerk niet volledig afgewerkt, slag niet eenduidig bepaald, vloer niet aanwezig …) en de maatvoering gebeurt op basis van verklaringen van de Klant en/of van de architect of aanduidingen van de aannemer van de ruwbouwwerken, dan kan VREBOS geen verantwoordelijkheid nemen over de maatvoering en verschuift de verantwoordelijkheid voor de maatvoering integraal naar de Klant, die aanvaardt.
Indien blijkt dat de opmeting – om een reden die toerekenbaar is aan de Klant – niet of niet in 1 keer kan worden uitgevoerd, dan zal de Klant per extra opmeting € 150 kosten betalen, te vermeerderen met de verplaatsingskosten.

3.3. Bij wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde goederen, zelfs al werd deze niet schriftelijk vastgelegd, is de prijs vatbaar voor verrekening. De prijs voor de uitvoering der werken zoals vermeld op de bestelbon is tevens voor herziening vatbaar indien er bijkomende werken dienen te gebeuren dan deze die voorzien werden in de offerte of bestelbon, o.m. ten gevolge van een gebrek in de constructie of bouw van het gebouw van de Klant of enig ander geval waardoor er een meerkost ontstaat.
Deze offerte is opgemaakt met alle beschikbare gegevens. Als bij de opmeting blijkt dat wijzigingen in de conceptie of in de maatvoering nodig zijn, dan zullen deze verrekend worden volgens onze algemeen geldende prijzen. Prijzen in de offerte zijn steeds in Euro, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Als bij de opmeting blijkt dat de opgelijste werken technisch niet uitvoerbaar zijn, dan zijn wij niet tot uitvoering gehouden en wordt de overeenkomst kosteloos ontbonden.
Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen binden VREBOS slechts nadat ze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd. De Klant wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met VREBOS gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien de Klant bij het begin van uitvoering van deze werken niet onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd of niet binnen drie (3) kalenderdagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen nemen, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd.

3.4. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of ons bestek inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de Klant.

3.5 De prijs vermeld in de bestekken en in de prijsoffertes is gebaseerd op de dan geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen overeenkomstig de hierna volgende formule:

p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ]

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.
“I" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. "i" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

3.6. De eenheidsprijs kan worden aangepast indien de uitvoering van de werken vertraging oploopt die aan de Klant kan worden toegerekend. Dergelijke onderbreking geeft aanleiding tot een verhoging van de prijs en aanrekening van supplementaire kosten waaronder, maar niet beperkt tot supplementaire werfkosten, reis-, transport-, lever- en verblijfskosten en administratieve kosten. Ingeval wijzigingen worden doorgevoerd, zullen deze verrekend worden op basis van de vermelde eenheidsprijzen. Posten en/of eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in de offerte of bestelbon zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen bij eventuele uitvoering en/of levering aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken met uitsluiting van transport-, leverkosten en kraanwerken, het aanbrengen van de nodige stroomvoorzieningen, watervoorziening en andere mogelijke energiebronnen. Tenzij anders overeengekomen, kan de eenheidsprijs eveneens worden aangepast indien de uitvoering van de werken gefaseerd dient te worden uitgevoerd. Dergelijke gefaseerde uitvoering geeft aanleiding tot een verhoging van de (eenheids)prijs en aanrekening van supplementaire kosten waaronder, maar niet beperkt tot supplementaire werfkosten, reis-, transport-, lever- en verblijfskosten en administratieve kosten.

3.7. Het vervoer, de levering of de afhaling door de Klant, en/of de plaatsing van de materialen zullen uitgevoerd worden tijdens de normale werkdagen en werkuren. De kosten voor werken of leveringen buiten deze periode op verzoek van de Klant zullen in rekening worden gebracht aan de Klant. Indien de levering of de afhaling van materialen gebeurt op raam- en/of glasbok, zal deze gedurende 3 weken gratis ter beschikking van de Klant blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval de raam- en/of glasbok niet kan opgehaald/geleverd worden wegens ontoegankelijkheid, omdat de geleverde goederen niet kunnen geplaatst worden of welke andere redenen dan ook vreemd aan VREBOS, meer bepaald en enkel en alleen na het verlopen van bovengenoemde termijn, zal de Klant een vergoeding van € 200 per week laattijdigheid verschuldigd zijn.
Indien bij het uitbreken van de bestaande ramen blijkt dat de bestaande toestand van het metselwerk afwijkt van een normale toestand (o.a. scheefstaand metselwerk, te grote of te kleine aanslagen, aanwezigheid van onvoorziene obstakels, niet pas liggende dorpels e.d.) moet de Klant deze op zijn kosten naar een normale toestand aanpassen conform de toegestane toleranties van het WTCB, bij gebreke waaraan elke verantwoordelijkheid en kosten lastens de Klant vallen.
De Klant zal kosteloos elektriciteit en water ter beschikking stellen evenals de toegang van de plaatsen verzekeren voor een vlotte en veilige uitvoering van de werken en/of levering van de goederen. Hiertoe zal de Klant o.m. alle kosten dragen voor het reserveren van een standplaats, het afbakenen van een parkeerruimte, het afbakenen van een straatruimte evenals de kosten voor het afhuren van hijskranen, hydraulische liften, e.d. De Klant zal zelf instaan voor de vergunningen bij de lokale overheden indien deze noodzakelijk zijn.
Het reinigen van de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste materialen en ruimten is niet in de prijs begrepen. De Klant erkent en aanvaardt dat de uitvoering van de werken vervuiling met zich meebrengen (o.a. ernstige stofhinder bij uitbraak van bestaande ramen) en doet terzake afstand van elk verhaal lastens VREBOS.

3.8. Alle voormelde prijzen zijn exclusief BTW, en alle om het even welke belastingen of heffingen welke van overheidswege kunnen opgelegd worden zijn lastens de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. Een gebeurlijk verlaagd B.T.W. tarief is enkel van toepassing als de Klant het door hem ondertekend BTW attest aan ons tijdig heeft bezorgd. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen steeds in EURO’s en dient de Klant alle betalingen in EURO’s te voldoen.

3.9. T.a.v. de Consument geldt dat posten en eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in de bestelbon niet inbegrepen zijn in de prijs en zullen opgenomen worden in een wijzigingsbon die aan de Consument ter aanvaarding wordt voorgelegd. Deze posten en eenheidsprijzen zullen aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Indien er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die niet aan VREBOS  zijn te wijten en die van invloed zijn op de eenheidsprijzen en die bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld verhoogde grondstof-, materiaal- of brandstofprijzen, hogere productiekosten), komen de partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing te komen. Indien de partijen geen minnelijk akkoord bereiken na 30 dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing, heeft de verzoekende partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Dergelijke opzegging ontslaat de Consument echter niet van betaling van de reeds gepresteerde werken en van de bestelde materialen die niet meer geannuleerd kunnen worden.
Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken met uitzondering van transport, levering en kraanwerken, het aanbrengen van de nodige stroomvoorzieningen, watervoorziening en andere mogelijke energiebronnen. Dergelijke kosten worden apart vermeld op de bestelbon, bij gebreke waaraan deze nooit zijn inbegrepen in de prijs.

Artikel 4. Betaling en laattijdigheid

4.1. De geleverde producten zijn contant betaalbaar of op een in de offerte bepaalde termijn. Er dient steeds een voorschot van 30% betaald te worden door de Klant tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Slechts na ontvangst van het voorschot gaat de bestelling in productie. Bij een loutere koop-verkoop dient de resterende 70% volledig betaald te zijn uiterlijk op het tijdstip van de levering van de goederen dan wel bij afhaling van de goederen door de Klant.

4.2. De prestaties voor de aanneming van werken worden gefactureerd zoals specifiek bepaald in de offerte. Indien hierover niets zou bepaald zijn, worden deze gefactureerd naargelang de vordering van de werken.

4.3. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Indien de facturen niet binnen de 15 kalenderdagen, na de verzending ervan, schriftelijk geprotesteerd worden, houdt dit een onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en daarin vermelde werken. Betalingen zijn pas geldig als ze rechtstreeks aan VREBOS worden verricht. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de facturen nooit mogen gecompenseerd worden, zelfs indien de vordering van de Klant zeker, vaststaand of opeisbaar zou zijn. De Klant doet afstand van enige inhouding op de facturen.

4.4. Bij laattijdige betaling van een factuur zullen alle nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

4.5. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de onderneming van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3%. Bovendien zal de onderneming vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gehouden zijn tot betaling van een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%. Deze forfaitaire schadevergoeding kan nooit lager zijn dan 125 EUR, de gerechtelijke invorderingskosten zijn niet begrepen in dit schadebeding. VREBOS behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

4.6. Indien de solvabiliteit van de onderneming in het gedrang komt, zoals o.m. in het geval dat er op een deel of het geheel van de goederen van de Klant bewarend en/of uitvoerend beslag wordt gelegd, de vennootschap van de onderneming wordt ontbonden en/of vereffend, de onderneming uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is of in staking van betaling is, heeft VREBOS ten alle tijde het recht om betalingswaarborgen te eisen. VREBOS heeft, indien de onderneming hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere ingebrekestelling de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eenzijdig te ontbinden of op te schorten, naar de keuze van VREBOS, bij aangetekend schrijven en betaling te eisen voor de reeds geleverde prestaties. Bovendien ontzegt de onderneming zich, in het geval van aanneming van werk, elk recht om verdere afwerking van de werken te eisen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en waarborgen

5.1. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van producten
VREBOS kan, behoudens bepalingen van dwingend recht en van openbare orde of voor een opzettelijke en bedrieglijke fout, enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit haar verbintenissen en dit ten belope van het bedrag van de geleverde goederen. Een eventuele vordering dient ingesteld te worden binnen een korte termijn overeenkomstig art. 1648 B.W., die hier contractueel wordt bepaald op 3 maanden, op straffe van verval.
5.2. Aansprakelijkheid en waarborgen met betrekking tot de aanneming van werken
Verschillen in kleur, configuraties, materiaal, kwaliteit of afmetingen worden toegelaten indien zij binnen de algemene toleranties voorgeschreven door het WTCB vallen. In dat geval worden de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste goederen geacht in overeenstemming met de bestelling te zijn. De stalen die, hetzij getoond, hetzij gegeven worden, gelden enkel als aanduiding en de Klant bevestigt de ontvangst van de vermelde stalen. Eventuele schade aan binnen- of buitentabletten, alsook aan betegeling of pleisterwerk veroorzaakt door de afbraakwerken, of gedurende de plaatsing en/of levering van de bestelde goederen zal ten laste blijven van de Klant, behoudens indien hij een zware fout of opzet bewijst in onzen hoofde.
De Klant of zijn gevolmachtigde dient bij de levering der goederen aanwezig te zijn en deze te controleren op eventuele zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten, ook al gebeurt de plaatsing later. Betwistingen omtrent eventuele zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten, zoals kleurverschillen, ook lichte, uiterlijke beschadigingen, onjuiste hoeveelheden e.a. moeten bij de levering aan of de afhaling door de Klant onmiddellijk gemeld worden door de Klant en dienen minstens bij aangetekende brief binnen de acht (8) kalenderdagen aan VREBOS kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hieraan of bij ingebruikname van de goederen vóór deze termijn ziet de Klant onherroepelijk en uitdrukkelijk af van ieder zichtbaar gebrek en iedere zichtbare niet-conformiteit. Behoudens bewijs middels voorafgaandelijke plaatsbeschrijving wordt de werf geacht te zijn achtergelaten door VREBOS na uitvoering van haar werken zoals zij deze heeft aangetroffen voor aanvang van haar werken. Schade aan materialen of constructies op de werf is zonder voormelde plaatsbeschrijving niet verhaalbaar op VREBOS. In geval van tijdige en gegronde klacht, zoals hierboven bepaald, dienen vorderingen op grond van zichtbare gebreken en zichtbare niet-conformiteiten op straffe van verval uiterlijk binnen de drie maanden na levering of afhaling te worden ingesteld.
Gedurende de periode van één jaar na de uitvoering van de werken waarborgt VREBOS de (lichte) verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek zodat na deze periode VREBOS enkel aansprakelijk kan gesteld worden voor de gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen in toepassing van vermelde artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering inzake is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de termijn van 3 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg of behoorde te krijgen van het gebrek. Krassen op schrijnwerk, glas of ramen zijn altijd zichtbare gebreken die binnen de 8 dagen na levering of plaatsing moeten gemeld zijn op straffe van onontvankelijkheid van elke klacht.
De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. VREBOS is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van de Klant, welke het rechtstreeks gevolg is van een aan VREBOS toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant. Immateriële, indirecte of gevolgschade van de Klant, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, kosten van (de)montage en/of (her)plaatsing, vermindering van winst, genotsderving zijn niet gedekt. In ieder geval is de schade ten alle tijden beperkt tot maximum de waarde van de uitgevoerde werken.
De waarborg waarvoor VREBOS instaat krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, begint te lopen vanaf de enkele oplevering en in het geval van een dubbele oplevering, vanaf de voorlopige oplevering.
Als de Klant aan VREBOS een werkwijze of materialen oplegt van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type, en dit ongeacht enig voorbehoud van VREBOS, wordt deze laatste ontslagen van iedere aansprakelijkheid die het gevolg is van gebreken welke te wijten zijn aan de keuze van deze werkwijze of materialen, op voorwaarde dat men hem geen enkele fout in de verwerking van de materialen kan aanwrijven.
Als de architect, een gespecialiseerd studiebureau en/of de ingenieur de wijze van plaatsing oplegt in het bestek (vb. plaatsing op stelijzers), is VREBOS geenszins aansprakelijk voor een conceptiefout en/of noodzakelijke aanpassingen om een correcte uitvoering te kunnen voorzien. In voorkomend geval, en zelfs wanneer de bezoldiging van het studiebureau of de ingenieur contractueel ten laste van VREBOS is gelegd, heeft VREBOS recht op een meerprijs voor de noodzakelijk geworden bijkomende of wijzigende werken, alsook voor de hoeveelheden en materialen welke boven de oorspronkelijk voorziene worden verwerkt.
Indien de Klant grotere afmetingen voorziet dan standaard geplaatst, dan beperkt de aansprakelijkheid van VREBOS zich uitsluitend tot elke garantie van haar leverancier en bij gebreke hieraan erkennen partijen dat VREBOS de Klant voldoende heeft ingelicht over de nadelen van dergelijke conceptuele keuze.
In ieder geval kan VREBOS nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige conceptuele fout en is elke solidaire veroordeling met de overige bouwprotagonisten uitdrukkelijk uitgesloten.
De eventueel door VREBOS verstrekte technische adviezen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid en/of schadevergoeding in hoofde van VREBOS. Deze inlichtingen kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid van de architect, ingenieur of Klant vervangen of aanvullen.
De door de Klant opgedragen werken worden door VREBOS uitgevoerd, of voor diens rekening en onder diens aansprakelijkheid. Als de Klant zichzelf of een derde belast met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken, of geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van opgedragen werken, verbindt hij zich ertoe VREBOS te vergoeden voor al zijn uitgaven, werken en gederfde winst (bepaald op 35% van het bedrag der niet uitgevoerde werken overeenkomstig artikel 1794 B.W.).
De Klant is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, aansprakelijk voor schade die onvermijdelijk het gevolg is van de uitvoering van de werken, wanneer VREBOS geen enkele fout heeft begaan. De Klant vrijwaart VREBOS voor elke vordering op basis van art. 544 B.W. Bovendien zal de Klant VREBOS vrijwaren voor alle aanspraken, vorderingen, schadevergoedingen, enz. van derden voor gevolgschade die voortvloeit uit de uitvoering van de werken.
Er wordt geen enkele waarborg gegeven voor esthetische verschijnselen die het gevolg zijn van de gekozen materialen (vb. optredende verkleuringen door gewijzigde lichtinval, bij gekleefde platen, enz.), noch voor eventuele waterstagnatie die de waterdichting niet aantast. De Klant erkent expliciet voorafgaand aan de overeenkomst voldoende informatie te hebben ontvangen over de materialen, dit voor zowel de technische als esthetische eigenschappen. De Klant aanvaardt de wijze van uitvoering.
De aansprakelijkheid die VREBOS kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis. Behoudens de bepalingen van openbare orde en van dwingend recht zal VREBOS enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifiek door VREBOS uitgevoerde werkzaamheden, dit echter tot maximum de waarde van de specifieke uitgevoerde werken waarop de fout van VREBOS betrekking heeft, behoudens ingeval van opzettelijke fout en bedrog en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Geenszins kan VREBOS aansprakelijk gesteld worden voor indirecte en/of gevolgschade. Onder indirecte schade en/of gevolgschade wordt ondermeer verstaan financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van de planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van cliënteel, gemiste kansen, verlies van voordelen, derving, enz., die voortvloeien uit de uitvoering van de huidige overeenkomst.

Artikel 6. Ontbinding
6.1. Elk van de partijen behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke werking, door de loutere verzending van een aan de wederpartij ter post aangetekende brief in de volgende gevallen: in het geval bepaald in artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden, herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen door de wederpartij, zich in staat van faillissement, collectieve schuldenregeling of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is; ingeval de wederpartij weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de wederpartij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt; ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de wederpartij.

6.2. Elke partij kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) kalenderdagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grote nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. Verlenging van de herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige partij, gedurende de dertig dagen periode, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid.

6.3. Ontbinding zal de wederpartij niet ontheffen van zijn verplichting om alle werken en reeds bestelde materialen te betalen of uit te voeren die werden geaccepteerd voorafgaand aan de ontbinding.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de door VREBOS geleverde producten of werken zal pas worden overgedragen op de Klant na integrale betaling van de desbetreffende factuur. Tot zolang deze niet is betaald, is de Klant niet bevoegd om de geleverde producten of werken, zonder voorafgaande toestemming van VREBOS aan derden te leveren, te verpanden of er een andere zekerheid op te vestigen.

7.2. Indien de Klant in gebreke is of er gegronde vrees bestaat dat hij in gebreke zal raken, is VREBOS gerechtigd de geleverde producten zoals bedoeld in het bovenstaande artikel bij de Klant of bij derden die het product voor de Klant aanhouden, zonder gerechtelijke tussenkomst weg te (laten) halen. De Klant aanvaardt en staat zelf in voor elke beperking van eventuele gevolgschade die te wijten kan zijn uit de verwijdering van de geleverde goederen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 5% van het door hem verschuldigde bedrag per dag en met ingang van de dag waartegen de aanzegging is geschied.

7.3. Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van het geleverde product integraal door de Klant worden gedragen vanaf het moment van de levering op de werf.

Artikel 8. Overmacht/imprevisie

8.1. De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien één van de partijen daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, waaronder de redelijke onmogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende zaken waarop de partij die de overmacht inroept geen invloed kan uitoefenen zoals onder andere, maar niet beperkt tot brand, ongevallen, weerverlet, overmacht van de toeleverancier van een van de partijen, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, plotse prijsstijgingen van grondstoffen of materialen, stakingen of lock-out, oproer, terrorisme(dreiging), oorlogen en hun gevolgen, en alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze moeilijker maken dan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst het geval was. Als de overmacht in onzen hoofde langer dan drie (3) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 9. Diverse bepalingen inzake de toepassing op de werken

9.1. Leveringstermijnen: De leverings- en plaatsingstermijnen zijn t.a.v. de Klant steeds richttermijnen, die enkel ten titel van aanduiding worden gegeven en zijn in geen enkel geval bindend. Enige vertraging in verhouding tot de aangegeven indicatieve leverings- en plaatsingstermijn kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst. De Klant ontzegt zich het recht enige vergoeding voor aanwezigheid op de werf te eisen (vb. verlofdagen op het werk), zelfs wanneer VREBOS op de afgesproken dag verhinderd werd hieraan gevolg te geven. De aangegeven indicatieve leveringstermijn neemt in elk geval slechts een aanvang op het ogenblik van de betaling van het voorschot, de ondertekening van de offerte/bestelbon en de tegensprekelijke opmeting van de werken. Iedere wijziging na bestelling, op verzoek van de Klant en na aanvaarding door ons, doet bovendien een nieuwe termijn lopen.

9.2. Oplevering: De Klant dient op het einde van de werken of bij het einde van elke fase aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om de plaatsing te controleren op eventuele gebreken zoals bepaald in artikel 5.2. Indien niet voorzien is in een voorlopige oplevering, zullen de werken, uitgezonderd in het geval de aannemingsovereenkomst in het opstellen van een proces-verbaal van oplevering voorziet, als opgeleverd en aanvaard worden aanzien tenzij voor de opmerkingen waarvan VREBOS bij aangetekend schrijven, verzonden binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken of na het beëindigen van een fase van de werken, in kennis is gesteld.  In ieder geval kan het tijdstip van het beëindigen van de werken/fase nooit later zijn dan het tijdstip waarop de factuur voor de hierin beschreven werken wordt toegezonden aan de Klant. Indien voorzien is in een voorlopige oplevering, zal de definitieve oplevering uiterlijk een jaar na voorlopige oplevering plaatsvinden. Bij gebrek aan tijdige opmerkingen wordt de definitieve oplevering geacht stilzwijgend verleend te zijn.  De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid begint in ieder geval te lopen vanaf de dag van de voorlopige oplevering.

9.3. Staat van de ondergrond/terrein: De staat waarin het gebouw en/of de ondergrond zich bevinden waarop door VREBOS werken worden uitgevoerd, wordt niet door VREBOS nagegaan. Het gebouw en/of de ondergrond wordt geacht geschikt te zijn voor de geplande werken, en te zijn uitgevoerd overeenkomstig de plannen en de voorschriften en aanvaard door de bouwheer. De ondergrond moet vooraf door de Klant worden ontruimd en/of zuiver gemaakt en alle noodzakelijke waterdichtingen worden geacht geplaatst te zijn op het moment dat VREBOS haar werken uitvoert. VREBOS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slecht uitgevoerde aansluitingsdetails van de overige aannemers, instabiele ondergrond, noch voor beschadigingen van waterdichte slabben van welke aard, ook ingevolge de vervorming of abnormale beweging bij plaatsing van de door haar uitgevoerde werken. De Klant erkent en aanvaardt de plaatsingsvoorschriften/installatierichtlijnen te hebben ontvangen en er zich hierbij op eigen verantwoordelijkheid en kosten volledig naar te confirmeren.
De staat van het terrein dient VREBOS toe te laten de werken uit te voeren te meer het bijzonder hoog gewicht van bepaalde ramen. De Klant zorgt ervoor dat de werfzone voldoende draagkrachtig is en in de woning meerdere m² vrij zijn gemaakt van elke inboedel, bij gebreke waaraan VREBOS haar werken kan opschorten, dan wel elke kost van VREBOS mag doorrekenen aan de Klant. Elke schade bij het noodzakelijk verplaatsen van inboedel die in de werfzone aanwezig is, valt uitsluitend voor de Klant.

9.4. Voltooiingswerken: Alle voltooiingswerken waaronder plaatsing van de slabben, muurafdekking, eventuele bescherming van de waterdichte bekleding moeten tijdig voor en onmiddellijk na de beëindiging der (waterdichtings)werken worden uitgevoerd. VREBOS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de laattijdige uitvoering van de voltooiingswerken door derden. Wanneer dit niet voorzien is in de offerte zijn kitwerken en/of cementering van de voegen niet inbegrepen in de uit te voeren werken. Elektriciteitswerken zijn nooit inbegrepen en VREBOS zal dan ook geen enkele aansluiting verrichten, zelfs inzake de door haar geplaatste goederen. De Klant zal deze werken spoedig voor en na uitvoering van de werken van VREBOS laten uitvoeren.

9.5. Opslag van de door VREBOS gebruikte materialen op de werf: De door VREBOS gebruikte materialen moeten op de bouwwerf kunnen worden opgeslagen en beschut zijn tegen de weersomstandigheden zodat ze kunnen bewaard worden zoals in de staat waarin ze op de werf geleverd werden. De Klant is verantwoordelijk voor de bewaring van de materialen van VREBOS op de werf. Iedere verdwijning of beschadiging zal aan de Klant aangerekend worden.
VREBOS is niet verantwoordelijk voor de schade geleden door derden ingevolge het ongeoorloofd gebruik van het materiaal, de steigers en/of andere installaties. Onder ongeoorloofd gebruik moet worden verstaan elk gebruik waarvan VREBOS niet op de hoogte was of waarvoor het geen toestemming heeft gegeven.

9.6. Bankgarantie: Elke inhouding op de facturen is uitdrukkelijk verboden. Enkel wanneer een garantie wordt overeengekomen, zal dit uitsluitend geschieden via een bankwaarborg. De vrijgave van de bankwaarborg geschiedt uiterlijk op datum van de oplevering en wanneer dubbele oplevering wordt voorzien, voor 50% op datum van de voorlopige oplevering en het saldo uiterlijk één jaar na de voorlopige oplevering. De vrijgave van de waarborg is geheel onafhankelijk van elke overeengekomen oplevering met de opdrachtgever van de Klant.

Artikel 10. Gebruik van persoonlijke gegevens (GDPR)

Aan elke Consument wordt een informatiefiche meegedeeld inzake het gebruik van persoonsgegevens.
VREBOS zal de persoonlijke gegevens van Klanten opslaan, zoals naam, adres, email, telefoonnummer, foto’s van de werf en de uitgevoerde werken, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, voor statistische en publiciteitsdoeleinden o.m. om de (potentiële) Klant informatie beschikbaar te kunnen stellen over de aard en het resultaat van de werken en producten die VREBOS op de markt aanbiedt (gerechtvaardigd belang), en wegens wettelijke verplichtingen op basis van de boekhoudwet en de tienjarige aansprakelijkheid.
De Klant heeft steeds recht op inzage en op verbetering van de persoonlijke gegevens zoals die door VREBOS worden bewaard.
De Klant verklaart te weten dat VREBOS, of een firma van de groep waartoe VREBOS behoort, een gerechtvaardigd belang heeft om de persoonlijke gegevens van de Klant te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden zoals eventuele presentaties, marketing materiaal, consumentenlijsten, financiële rapporten en/of op haar eigen websites of werf. Bij dergelijk gebruik zullen de persoonlijke gegevens geanonimiseerd worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechtbanken

Alle geschillen in verband met de sluiting, uitvoering en interpretatie van deze overeenkomst/algemene voorwaarden en die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. De Klant erkent de Nederlandse taal te begrijpen. Het Belgische recht is van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Voorwaarden enkel van toepassing in de relatie VREBOS - Consument:
Alle voorgaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relatie tussen VREBOS en de Consument, in zoverre onderstaande bepalingen hiervan niet afwijken of hiermee in strijd zijn. In dit geval primeren onderstaande bepalingen in de relatie waarbij werken uitgevoerd worden in opdracht van een Consument.
Prijsbepaling art. 3 Posten en eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk werden voorzien of opgenomen en omschreven in de bestelbon zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen opgenomen worden in een wijzigingsbon die aan de Consument ter aanvaarding wordt voorgelegd. Deze posten en eenheidsprijzen zullen aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Indien er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die niet aan VREBOS zijn te wijten en die van invloed zijn op de eenheidsprijzen en die bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld verhoogde grondstof-, materiaal- of brandstofprijzen, hogere productiekosten), komen de partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing te komen. Indien de partijen geen minnelijk akkoord bereiken na 30 dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing, heeft de verzoekende partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Dergelijke opzegging ontslaat de Consument echter niet van betaling van de reeds gepresteerde werken en van de bestelde materialen die niet meer geannuleerd kunnen worden. Deze prijs omvat enkel de uitvoering van de werken met uitzondering van transport, lever- en kraanwerken, het aanbrengen van de nodige stroomvoorzieningen, watervoorziening en andere mogelijke energiebronnen. Dergelijke kosten worden apart vermeld op de bestelbon.

4.5. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen. Indien de Consument, na in gebreke te zijn gesteld, niet overgaat tot de betaling zal een moratoire intrest verschuldigd zijn die gelijk is aan de wettelijke intrest, vermeerderd met 5%, verhoogd met een schadebeding van 10% op de factuurwaarde.

4.6. Indien de solvabiliteit van een van de partijen in het gedrang komt, zoals onder meer in het geval er op een deel of het geheel van de goederen van die partij bewarend en uitvoerend beslag wordt gelegd, de partij uitstel van betaling heeft gevraagd, hij kennelijk onvermogend is, collectieve schuldenregeling aanvraagt, of hij staking van betaling heeft aangevraagd, heeft de tegenpartij ten alle tijde het recht om hetzij betalingswaarborgen, hetzij andere zekerheden te eisen. De partij die de waarborg of zekerheid vraagt, heeft, indien de andere partij hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere aanmaning de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig te ontbinden of op te schorten bij aangetekend schrijven.
De partijen zijn uitdrukkelijk overeengekomen dat VREBOS behoudens de bepalingen van openbare orde en van dwingend recht, niet kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de waarde van de uitgevoerde werken te boven gaat en veroorzaakt werd ingevolge de uitvoering van de werken aan gelijk welke roerende en onroerende goederen eigendom of niet. De eventueel door VREBOS verstrekte technische adviezen worden enkel gegeven bij wijze van inlichting en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid van de architect, ingenieur of Consument vervangen of aanvullen.

Artikel 12: Enkel van toepassing ingeval van het sluiten van de overeenkomst door de Consument buiten de verkoopruimte van VREBOS:

De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u NV Vrebos Systems (Group Vrebos), met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Duisburgsesteenweg 6, en met ondernemingsnummer 0419.522.723, telefoonnr: 02 687 46 29 - fax: 02 687 21 05 en email info@group-vrebos.be via ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  U kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping: als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Consument kan geen herroepingsrecht uitoefenen (art. VI 73, Wet van 1 december 2013):
Indien de werken reeds volledig werden uitgevoerd; bij levering of verstrekken van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Group Vrebos geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; bij levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; bij levering van goederen die na levering/plaatsing door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; bij overeenkomsten, waarbij de Consument specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; bij de overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Aan NV Vrebos Systems,
met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Duisburgsesteenweg 6
ondernemingsnummer 0419.522.723, telefoonnr.: 02 687 46 29, fax: 02 687 21 05, email info@group-vrebos.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*) /de levering van de volgende dienst(*) , zoals omschreven in de offerte/bestelbon met nr. ……   herroep/herroepen (*).
………………………………………………………………………………………………………………

Deze overeenkomst werd ondertekend op …………… te …………………. en betrof de verkoop van de volgende goederen(*) /de levering van de volgende dienst(*) ten belope van …. Euro.

Naam/namen Consument(en): ……………………………,  Adres: …………………………………….,  Datum: ………………
Handtekening

(*) doorhalen wat niet van toepassing is