Vrebos

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

 1. Onze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden worden geacht door onze klanten te worden aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op de onze. Deze laatste voorwaarden kunnen ons derhalve slechts verbinden in de mate dat wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben.
  De klant zal alleszins door het plaatsen van de bestelling en/of de betaling van enige factuur geacht worden kennis te hebben genomen van onze algemene verkoops-en aannemingsvoorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
  Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd hetgeen de wet op dwingende wijze bepaalt ten aanzien van consumenten. Eventuele strijdige bedingen van onderhavige algemene voorwaarden zullen in dat geval verminderd dan wel herzien worden tot hetgeen voorzien wordt bij deze dwingende wettelijke bepalingen, zonder dat echter geraakt wordt aan het verdere bestaan van de overige bedingen van onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Onze offertes zijn slechts geldig gedurende 30 dagen en vallen onder toepassing van artikel 4 van deze algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden.
  Een bestelling gedaan door de klant verbindt de klant onmiddellijk doch verbindt ons slechts na ontvangst van het overeengekomen voorschot.
 3. a) De leverings- en plaatsingstermijnen worden enkel ten titel van aanduiding gegeven en zijn in geen enkel geval bindend voor ons, waardoor een vertraging in de leverings- en plaatsingstermijn in geen enkel geval aanleiding kan geven tot schadevergoeding noch ontbinding van de verkoopovereenkomst.
  De leveringstermijn neemt in elk geval slechts een aanvang op het ogenblik van de betaling van het voorschot en de ondertekening van de offerte/bestelbon. Iedere wijziging na bestelling, op verzoek van de klant en na aanvaarding door ons, doet bovendien een nieuwe termijn lopen.
  b) Alle gevallen van overmacht ontlasten ons van enige verantwoordelijkheid. Dit is onder meer het geval voor overheidsdaden, personeelsgebrek, stakingen, oorlog, lock-out, oproer, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal en transportmogelijkheden, brand, machinebreuk, laattijdige ontvangst van al dan niet beschadigde artikels, enz..
 4. a) Bij wijziging aan de oorspronkelijke beschrijving der bestelde goederen, zelfs al werd deze niet schriftelijk vastgelegd, is de prijs vatbaar voor verrekening. De prijs voor de uitvoering der werken zoals vermeld op de bestelbon is tevens voor herziening vatbaar indien er bijkomende werken dienen te gebeuren dan deze die voorzien werden in de offerte of bestelbon, o.m. ten gevolge van een gebrek in de constructie of bouw van het gebouw van de klant of enig ander geval waardoor er een meerkost ontstaat.
  b) Deze offerte is opgemaakt met alle beschikbare gegevens. Als bij de opmeting blijkt dat wijzigingen in de conceptie of in de maatvoering nodig zijn, dan zullen deze verrekend worden volgens onze algemeen geldende prijzen. Als bij de opmeting blijkt dat de opgelijste werken technisch niet uitvoerbaar zijn, dan zijn wij niet tot uitvoering gehouden en wordt de overeenkomst kosteloos ontbonden.
  c) Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of ons bestek inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de klant.
  d) De prijs vermeld in de bestekken en in de prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 5. a) De klant, of zijn gevolmachtigde, dient aanwezig te zijn tijdens de opmeting.
  b) De klant ondertekent de opmetingsbon. Door ondertekening van de opmetingsbon keurt de klant de genoteerde afmetingen, de draairichtingen, de hoogte van de bovenlichten, de hoogtes van de krukken, en de overige uitvoeringsdetails goed. Na deze goedkeuring geldt de bestelling enkel nog volgens de bepalingen van dit document en gelden nadien gevraagde wijzigingen door de klant enkel na schriftelijk akkoord van ons.
  c) Indien tijdens de opmeting de dagmaat niet eenduidig kan worden bepaald, vb. omdat de bestaande situatie niet definitief is (blauwe steen niet aanwezig, metselwerk niet volledig afgewerkt, slag niet eenduidig bepaald, vloer niet aanwezig …) en de maatvoering gebeurt op basis van verklaringen van de klant of aanduidingen van de aannemer van de ruwbouwwerken, dan kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen over de maatvoering en verschuift de verantwoordelijkheid voor de maatvoering naar de klant indien deze de opmetingsbon voor akkoord ondertekent.
  d) Indien blijkt dat de opmeting – om een reden die toerekenbaar is aan de klant – niet in 1 keer kan worden uitgevoerd, dan zal de klant per extra opmeting € 150 kosten betalen.
  e) Wanneer de klant niet aanwezig is bij de opmeting of wanneer de klant niet gedurende de volledige opmeting aanwezig kan zijn, dan zullen wij, in de mate dat het mogelijk is, de opmeting afwerken. De resultaten van de opmeting zullen door de klant geacht aanvaard te zijn. Indien het onmogelijk blijkt de opmeting uit te voeren, dan zal de klant per extra opmeting € 150 kosten betalen.
 6. Het vervoer, de levering of de afhaling door de klant, en/of de plaatsing van de materialen zullen uitgevoerd worden tijdens de normale werkdagen en werkuren. De kosten voor werken of leveringen buiten deze periode op verzoek van de klant zullen in rekening worden gebracht aan de klant. Indien de levering of de afhaling van materialen gebeurt op raam- en/of glasbok, zal deze gedurende 3 weken gratis ter beschikking van de klant blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van laattijdig terugbrengen van de raam- en/of glasbok, meer bepaald na het verlopen van bovengenoemde termijn, zal een vergoeding van 800 EUR worden gefactureerd aan de klant.
 7. Indien bij het uitbreken van de bestaande ramen blijkt dat de bestaande toestand van het metselwerk afwijkt van een normale toestand (o.a. scheefstaand metselwerk, te grote of te kleine aanslagen, aanwezigheid van onvoorziene obstakels, niet pas liggende dorpels e.d.) moet de klant deze op zijn kosten naar een normale toestand aanpassen conform de toegestane toleranties conform de toegestane toleranties van het WTCB.
 8. De klant zal kosteloos elektriciteit en water ter beschikking stellen evenals de toegang van de plaatsen verzekeren voor een vlotte uitvoering van de werken en/of levering van de goederen Hiertoe zal de klant o.m. alle kosten dragen voor het reserveren van een standplaats, het afbakenen van een parkeerruimte, het afbakenen van een straatruimte evenals de kosten voor het afhuren van hijskranen, hydraulische liften, e.d. De klant zal zelf instaan voor de vergunningen bij de lokale overheen indien deze noodzakelijk zijn.
 9. Eventuele schade aan binnen- of buitentabletten, alsook aan betegeling of pleisterwerk veroorzaakt door de afbraakwerken gedurende de plaatsing en/of levering van de bestelde goederen zal ten laste blijven van de klant, behoudens indien hij een zware fout of opzet bewijst in onzen hoofde.
 10. Het reinigen van de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste materialen is niet in de prijs begrepen.
 11. Verschillen in kleur, configuraties, materiaal, kwaliteit of afmetingen worden toegelaten indien zij binnen de algemene toleranties voorgeschreven door het WTCB vallen. In dat geval worden de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste goederen geacht in overeenstemming met de bestelling te zijn. De stalen die, hetzij getoond, hetzij gegeven worden, gelden enkel als aanduiding.
 12. a) De klant of zijn gevolmachtigde dient bij de levering de goederen aanwezig te zijn en deze te controleren op eventuele zichtbare gebreken. Betwistingen omtrent deze zichtbare gebreken moeten bij de levering aan of de afhaling door de klant onmiddellijk gemeld worden door de klant en dienen minstens bij aangetekende brief binnen de acht dagen aan ons kenbaar gemaakt te worden. Bij gebreke hieraan of bij ingebruikname van de goederen vóór deze termijn ziet de klant onherroepelijk en uitdrukkelijk af van ieder zichtbaar gebrek.
  b) De klant dient op het einde van de werken aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om de plaatsing te controleren op eventuele gebreken. Na de controle dient de klant de plaatsingsbon te ondertekenen. Zichtbare beschadigingen, zichtbare gebreken en klachten op de goede functionering moeten op de plaatsingsbon worden vermeld. Later worden daaromtrent geen klachten meer aanvaard. Indien de klant of zijn gevolmachtigde verzuimt bij het einde van de werken aanwezig te zijn, wordt de plaatsing geacht door de klant te zijn aanvaard.
 13. Betwistingen inzake verborgen gebreken, die niet gekend waren of konden zijn door ons op het ogenblik van de levering der goederen dan wel de uitvoering van de werken, zullen slechts ontvankelijk zijn indien zij per aangetekende brief binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst of afhaling der goederen of na de plaatsing van de goederen aan ons worden meegedeeld. Na deze termijn van 30 dagen erkent de klant uitdrukkelijk de geleverde of de afgehaalde goederen en de uitgevoerde werken definitief aanvaard te hebben. Bij eventuele verborgen gebreken die gemeld werden binnen de termijn van 30 dagen zal onze verantwoordelijkheid strikt beperkt blijven tot de vervanging of herstelling van het gebrekkig goed.
  Indien het verborgen gebrek, gemeld binnen de termijn van dertig dagen, het gevolg is van een gebrek in de constructie van het gebouw van de klant of te wijten is aan een andere oorzaak waarvoor de klant verantwoordelijk is, dan zullen de bijkomende kosten hiervan te zijnen laste worden gelegd.
  Foutief gebruik of schade door derden valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. De waarborg die wij verlenen overeenkomstig onderhavige algemene voorwaarden vervalt tevens nadat de klant onze producten heeft gewijzigd of laten wijzigen door derden.
  De garantievoorwaarden en -termijnen die wij verlenen gaan in elk geval nooit verder dan deze aan ons toegestaan door onze leveranciers.
 14. Er dient steeds een voorschot van 30% betaald te worden door de klant tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Slechts na ontvangst van het voorschot gaat de bestelling in productie. Bij de levering van de goederen dan wel bij afhaling van de goederen door de klant dient de resterende 70% volledig betaald te zijn.
 15. a) Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze bedrijfszetel te Overijse, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zij brengen van rechtswege een interest op van 1% per maand vanaf de factuurdatum en er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen het bedrag verhoogd zal worden met 15% met een minimum van 124 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Eventuele betwistingen van de factuur dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend toe te komen en vallen onder de strikte toepassing van de termijnen voorzien in artikel 12 en 13 van deze verkoops-en aannemingsvoorwaarden.
  b) Indien een factuur die is uitgeschreven volgens de vordering der werken niet contant betaald wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst staande de werken te ontbinden overeenkomstig artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek wegens foutieve contractbreuk ten laste van de klant, onverminderd ons recht op schadevergoeding voor alle voorzienbare en niet voorzienbare kosten en winstderving.
  c) Een gebeurlijk verlaagd B.T.W. tarief is enkel van toepassing als de klant het door hem ondertekend BTW attest aan ons heeft bezorgd.
 16. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste goederen tot zolang de klant niet integraal aan zijn verplichtingen ten opzichte van ons zal hebben voldaan. Niettemin worden de risico’s op de klant overgedragen vanaf de levering, afhaling of plaatsing van de goederen.
 17. Bij niet betaling, faillissement of kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper, behouden wij ons tevens het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, zonder dat dit enig recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst door de koper doet ontstaan. Dit brengt verder met zich mee dat alle vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden. Tevens behouden wij ons het recht voor om in dit geval de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 18. In geval van annulering van de bestelling door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale kostprijs van de goederen met een minimum van 124 EUR en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen. Bestellingen waar maatwerk en/of aan te passen goederen het voorwerp van uitmaken, kunnen geannuleerd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding door de klant van 30% op de totaliteit van de bestelling wanneer de goederen nog niet in productie zijn en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% wanneer de goederen in productie zijn en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.
 19. Alle geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht van het kanton Overijse, de rechtbanken van het arrondissement Brussel en het Hof van beroep te Brussel en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.